دیزنی در برابر شر در روز ولنتاین

السا و جک نیاز به آماده شدن برای تاریخ رمانتیک. در همین حال، در سمت تاریک از دیزنی زمین، ملکه شر و هارلی کویین آنها در حال برنامه ریزی را به تمسخر این جشن است. شما باید برای انتخاب لباس شایان ستایش و تزئین کارت ولنتاین.