شاهزاده خانم دختر خوشگل ترسو در مقابل جسورانه

شاهزاده خانم دختر خوشگل یک دختر بسیار زیبا شیرین بلکه بسیار هوشمند، و کمی خجالتی است. بیایید ببینیم که اگر دختر خوشگل تلاش یک سبک مد جسورانه چه اتفاقی می افتد.