شاهزاده خانم پاپ در زمستان

که آماده برای یک زمان خوب بازی در برف است؟ با دو شاهزاده خانم زیبا و آماده به اسکی است.