شاهزاده خانم ژولیت ماجراجویی خزنده

شاهزاده خانم ژولیت یک کار بسیار خطرناک را در میان موجودات وحشتناک را پذیرفته است. او نیاز به پیدا کردن همه سرنخ برای حل رمز و راز است.