نقاشی چهره در اتاق شاهزاده خانم

در این بازی شما باید به شاهزاده خانم خود را با رنگ چهره را تشکیل می دهند.