مریدا سفر ارز

راهنما شاهزاده خانم دوست داشتنی برای انطباق با این سفر ارز است. مریدا فکر تبادل خانه با راپانزل می تواند یک ایده بزرگ است.