شاهزاده خانم در پیست اسکی

شاهزاده خانم در تعطیلات هستند. هنگامی که آنها در هتل رسید، آنها مشکلات زیادی داشته است.