انتخاب مد من برای سال نو

آنا، السا، دختر خوشگل و راپانزل ساخته شده اند یک پیمان در این سال سعی کنید چیزهای جدید. هر کدام از این لیست است.