شب جدول بازی ها با شاهزاده خانم

السا، یاس و مریدا تصمیم گرفته اند به بهترین استفاده را از آب و هوای سرد، عبور یک شب بزرگ از بازی های هیئت مدیره و شایعات بی اساس.