رقص زمستان بین دانه های برف شاهزاده خانم

آنها رقص سلطنتی ظریف است که هرگز وجود نداشته است اعلام کرده اند و لباس فصل زمستان است.