فعالیت های آخر هفته برای شاهزاده خانم

آخر هفته نزدیک است و شاهزاده خانم یک برنامه کامل. شما باید برای انتخاب لباس مناسب برای رفتن به سینما و بلند در پارک راه می رود.