زمستان روند مو: مجعد

مو فرفری یک روند است که می آید از زمان به زمان است و این زمستان است که در اینجا دوباره و دوباره. علاوه بر این، شما حتی می توانید وحشی ترین رنگ با باربی را امتحان کنید.