راشل عروسی کامل

زیبا شاهزاده خانم راشل برای روز بزرگ فردا به ارمغان خواهد آورد هیجان زده است. او ازدواج با دوست پسر خود در سر داشت.