عروسی جادویی یاسمن

شما باید برای آماده شدن برای عروسی از شاهزاده خانم یاس به طوری که این می تواند روز کامل را به ازدواج علاءالدین. این دو نمی توانید صبر کنید به زن و شوهر، اما هنوز هم برخی از جزئیات برای روز عروسی.