کریسمس تفاوت های گوزن شمالی

دو تصویر را در هر سطح که دارای آهوی کریسمس است ، بررسی کنید. آنها ممکن است یکسان به نظر برسند ، اما چنین نیستند! در چالش هر سطح باید پنج تفاوت را پیدا کنید.