حیوانات کریسمس را حفظ کنید

برای آشکار کردن حیوان روی کارتها کلیک کنید. آن را حفظ کنید تا بتوانید آن را با کارت یکسان دیگر مطابقت دهید.