فرشته کریسمس کامل

آیا می توانید این خانم زیبا را با طرح های کریسمس بپوشید؟