25 دسامبر

شما باید با حرکت دادن آنها در هر جهت با کمک کلیدهای جهت دار یا کشیدن شکل آنها روی صفحه یا با کشیدن اشاره گر ماوس ، تاریخ های یکسان را ادغام کنید. هر بار که به دو تاریخ بپیوندید ، آنها به یک تاریخ جدید می روند. فقط سعی کنید ببینید که آیا می توانید 25 دسامبر برسید. می توانید بورد را چند بار مرتب کنید یا عناصر را برای تعداد محدودی مرتب کنید.