دویدن ، بابا نوئل!

تا آنجا که می توانید با بابانوئل اجرا کنید. برای افزایش امتیاز و استفاده از چشمه ها ، میله های آب نبات را جمع کنید.