Tetroid 2

این ادامه نسخه معروف اول است. این یک بازی پازل برای همه سنین است. شما باید عناصر را روی صفحه 10x10 بکشید و رها کنید.برای پاک کردن خط باید خطوط افقی یا عمودی را تکمیل کنید. بازی وقتی تمام می شود که فضای کافی برای انتقال عناصر به صفحه وجود نداشته باشد.