چوب بابا نوئل

با کشش چوب به سانتا کمک کنید تا به دودکش ها برسید و قدم بزنید. اما مراقب باشید اگر چوب خیلی طولانی یا خیلی کوتاه باشد ، سانتا سقوط خواهد کرد.