جواهرات کریسمس

بازی تطبیق سبک کریسمس! موارد کریسمس را با هم بپیوندید. شما می توانید سطوح مختلف را انتخاب کنید ، موفق باشید!