بابا نوئل یا دزد

چه کسی به شما کمک می کند: بابا نوئل یا دزد؟ اوه، صبر کنید ... آنها یک شخص هستند! به آنها کمک کنید و اطمینان حاصل کنید که شما گرفتار نشوید.