شب هدایای سانتا

هدایای مختلف وجود دارد. در همان ردیف یا ستون شما باید سه هدیه برابر بگیرید.