برنامه ای برای تعطیلات باربی

او فکر برنامه کامل برای این تعطیلات.