تغییر کریسمس

شما باید به چین چهره های کریسمس در ردیف از سه یا بیشتر، عمودی یا افقی، قبل از زمان اجرا می شود.