رها کردن هدیه

حالا شما می توانید کمک به سانتا ارائه تمام ارائه در زمان. شما باید برای رها کردن ارائه به دودکش ها از خانه ها. سعی کنید برای گرفتن بالاترین نمره.