کریسمس جادویی با السا و جک

اول شما می توانید برخی از کوکی ها زنجبیل شگفت انگیز آماده کند. سپس لباس کریسمس را انتخاب نمایید. چیزی که گم؟ درخت کریسمس!