شاهزاده خانم ژولیت پیدا کردن هدیه

مراحل برای کمک به ژولیت برای پیدا کردن همه هدیه های مخفی و حل رمز و راز نهایی را دنبال کنید. که مخفی شده تمام هدایای؟