الی در برابر آنی درخت کریسمس

شما باید کمک به آنها را تزئین و بهترین درخت برای شب کریسمس را انتخاب نمایید.