فروشگاه بابا نوئل

در این بازی شما کمک به بابا نوئل به ترتیب هدیه در فروشگاه خود را در قطب شمال. در طول کریسمس کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. بابا نوئل به شما اگر شما یک دست به من قرض بدهید تشکر می کنم.