فال ماهجونگ برای زمستان

کلیک کنید 2 کارت یکسان به آنها را از هیئت مدیره. هر دو باید 2 طرف در مجاورت رایگان.