Wheely 3

او به دنبال به مقصد. Wheely باید موانع بسیاری از جمله پل، لیزر و پازل غلبه بر شما را از طریق محیط های مختلف سرمایه گذاری.