چرخ های دیوانه

شما نمی توانید تصور کنید که پارک کردن ماشین شما چقدر سرگرم کننده است. این بازی به شما امکان می دهد مهارت های رانندگی خود را با استفاده از این امکان که بتوانید ماشین خود را در مکان های مختلف جذاب پارک کنید ، آزمایش کنید.