Wheely 4: زمان سفر

Wheely به دنبال سرنوشت خود است، اما او می تواند از دست داده است! Wheely باید بر روی بسیاری از موانع مانند پل ها، لیزرها و پازل ها غلبه کند و از طریق محیط های مختلف به مخاطره اندازد.