N توپ

شما باید به گزاف گویی توپ را به جعبه را به آنها ناپدید قبل از آنها رسیدن به پایین. هر جعبه دارای تعداد نشان دادن تعداد سکته مغزی مورد نیاز برای نابود شود. جمع آوری محافل سبز برای به دست آوردن توپ و حتی بیشتر و سرعت بخشیدن به پیشرفت خود را.