زامبی کابوی

کمک به گاوچران انسان زنده به ماندن تا زمانی که ممکن در زین پاسخ خوبی به تمام سوالات. اگر پاسخ شما یک سوال اشتباه، او را بخشی از بدن از دست بدهد، پس مراقب باشید!