از آخرین بازماندگان

آنها آخرین از ما هستند، اما آنها درمانده است. در این بازی بزرگ با دو شخصیت، شما باید کنترل از آخرین امید بشریت است.