چکرز

این یک بازی تخته کلاسیک است که هم اکنون آنلاین است. قطعات به صورت مورب در صفحه حرکت می کنند. می توانید در برابر رایانه یا در مقابل یک دوست بازی کنید.