اتصال 4 چند نفره

این یک بازی برای دو بازیکن به نوبت به افت دیسک های رنگ خود را در بالا.