رزمندگان بر روی زمین را ویران کرد

رزمندگان توجه! حالا شما می توانید دوستان خود را در این بازی رایگان بازی چند نفره جدید در زمان واقعی برای همه شرکت کنند. جمع آوری سلاح و شروع به شلیک در این محیط پس نبرد آخرالزمانی.