تطابق 4

2 قهرمان گمشده در شهر مکعب آماده این ماموریت هستند. موجودات مختلف ، زامبی ها می خواهند شما را در مناطق مختلف شهر از بین ببرند. در این نبرد بقا فقط سلاح های ویژه قدرتمند به شما کمک می کنند. یک یا دو بازیکن می توانند در این بازی بجنگند! شما باید دستگاه ها را رمزگشایی کرده و در عرض 20 ثانیه منطقه را ترک کنید! پس از انجام مأموریت ها در همه مناطق ، یک هلیکوپتر برای نجات شما می آید.