تخته نرد چند نفره

هدف از این بازی این است که پیاده خود را قبل از دیگران به میدان نهایی برسانید. تاسها را پرتاب کنید و در میان تخته ای پر از تله ها و ماجراهای خطرناک سفر کنید.