مونته کارلو چند نفره پوکر

از این نسخه زیبا از بازی معروف کارت لذت ببرید. این بازی براساس قوانین نسخه کلاسیک رامی ساخته شده است.