فلش مهاجمان فضا

تمام کشتی های دشمن را بمباران کنید و به ناوگان خود پیروز شوید! موقعیت کشتی ها را حدس بزنید و آنها را نابود کنید!