انفجار ستاره ها

شما می توانید یک فضاپیمای کوچک و پایه را کنترل کنید تا بتوانید شروع به کار کنید. شما باید جواهرات را جمع آوری کنید تا نمره خود را افزایش دهید.