چهار رنگ

بازی در برابر حداکثر 3 نفر از مخالفان کامپیوتر کنترل می شود.