اسلش آرنا آنلاین

مبارزه با بازی با شمشیر و تبر، آنلاین، چند نفره، و عظیم. شما مجبور به طفره رفتن از حمله و یک لحظه کامل برای حمله به را انتخاب نمایید. شما باید سلاح های خود را ارتقا دهید، از بین بردن دشمنان، جمع آوری منابع و رسیدن به بالا!