بازی با آتش

این انفجار ترقه باید حریف خود را در این بازی Bomberman برسد.