مالیفیسنت تغییر تصویر مدرن

شما خواهید طرف دیگر از داستان زیبای خفته را کشف کنید. اگر مالیفیسنت شفق قطبی بود نفرین نیست. شاید آنها می توانستند دوستان بوده است؟ فقط فکر می کنم مالیفیسنت مانند یک دختر طبیعی است.